Szegedi Kistérség Hivatalos Honlapja
Vissza a Szegedei Kistérség kezdő oldalára!
cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
tel: 62 / 551-600
fax: 62 / 551-608
email: info@kisterseg-szegedi.hu
Vakok és gyengénlátok verziója - Szegedi Kistérség
 
 

Az intézmény keretében ellátott feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§, 62. §, 63.§, 64. §, 65/A. §, 65/F. , 67-68. §, 71/A. §, 72. §, 80. §-aiban meghatározott szociális ellátások (tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, nappali ellátás, idősek nappali ellátása, szenvedélybetegek szakosított ellátása, rehabilitációs és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények feladatai), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39.§, 40. § és 41. §, 42. §, 50. §; 51. §-aiban meghatározott ellátások (gyermekjóléti szolgáltatás, -szolgálat, gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona), valamint a 49/2004. (V.21.) ESzCsM. rendelet alapján, területi védőnői ellátás, 1997. évi CLIV. törvény 89. §, 91. §, 100. §-aiban meghatározott ellátások (járó beteg-, fekvőbeteg szakellátás, rehabilitáció).
 
1., A társult önkormányzatok közös összefogásának célja, hogy a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 86. §-a alapján kötelező alapszolgáltatásokat, s önként vállalt alapszolgáltatásokat, valamint a gyermekjóléti alapellátásokat magas szakmai és ellátási színvonalon tudják megvalósítani, és lehetőség nyíljon a tartalmasabb szakmai munka megvalósítására.
2., A nappali ellátásról a társulás elsősorban idősek klubjai keretében szándékozik gondoskodni az intézményi, valamint a személyi feltételek megteremtése mellett. A nappali ellátás keretében, elsősorban a saját otthonukban élők részére kíván lehetőséget biztosítani, a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.
3., Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egyszeri meleg étkezéséről kíván gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
4., Házi segítségnyújtás keretében kíván gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.
5., A közösségi ellátások keretében, a pszichiátriai betegek részére olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú közösségi alapú gondozást kíván nyújtani, amelynek során a gondozás és a pszicho- szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.
A szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátások keretében az egységes szakmai elveken nyugvó és a droghasználók speciális igényeinek széleskörű kielégítését célzó komplex, a kezelési folyamatok egymásra épülő ellátási rendszerének kialakítását kívánja elősegíteni, a kívánatos gondozási elemek egyidejű alkalmazásával. Ez egyaránt jelenti a fizikai, egészségügyi ellátást, a pszichés gondozást, a szociális munkát és a terápiás célú foglalkoztatást. Célkitűzésként a drogok használatának egyén által vállalt elhagyását, a fizikai és szellemi rehabilitációt vagy habilitációt, a reszocializációt, melyek végeredményként a társadalmi reinszerciót kívánja elősegíteni.
6., A tanyagondnoki szolgáltatás keretében, a külterületi, tanyasi lakott helyek intézmény hiányából eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítását, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítését kívánja biztosítani.
7., A fogyatékosok nappali ellátása keretében a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére kíván lehetőséget biztosítani a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
8., A hajléktalanok ellátása keretében a fenntartó célja, hogy a hajléktalan személyek részére lehetőséget nyújtson az életvitelszerű tartózkodásra az átmeneti férőhelyen, a menedékhelyen az éjszakai pihenésre, a női- és a férfi férőhelyeken, a téli krízis időszakában, illetve az étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az intézmény keretében,  a Nappali Melegedő elsődleges célja, hogy a hideg időszakban fűtött helyiségben biztosítson melegedésre, étkezésre és alapszintű higiénés szolgáltatások elérésére lehetőséget hajléktalan személyek számára. Ezen kívül az intézmény a megjelenők számára olyan napközbeni ellátásokat/szolgáltatásokat nyújt, melyek segítik az adott személyt mindennapi problémáinak megoldásában, a hasznos időtöltésben valamint a hajléktalanságból kivezető egyéni megoldások megtalálásában.
9., A tartós bentlakást nyújtó idősek otthona keretében a szociális gondoskodást, mint átfogó tevékenységet az egyéni szükségletekhez igazodó komplex gondozás tervezése során kívánja  biztosítani, az ápolást, gondozást, a gondoskodást megfelelő módszerek és eszközök igénybevételével kívánja biztosítani az intézményegység keretében a lakók részére, a magas színvonalú komplex gondozás- fizikai, egészségügyi, pszichés gondozás következményeként a lakók életminősége javul.
10., A családsegítés keretében az egyén, család, csoport, közösség szociális és mentálhigiénés problémáinak kezelésében és megoldásában való közreműködés a szociális munka eszközrendszerével a fenntartó célja.
11., A gyermekek- és a családok átmeneti otthona keretében átmeneti elhelyezést kíván biztosítani a fenntartó a rászoruló gyermekek és családok részére. A Gyermekek Átmeneti Otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A Gyermekek Átmeneti Otthona segítséget nyújt - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve a gyermek családjába történő visszatéréséhez. A Gyermekek Átmeneti Otthonában a gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (teljes körű ellátás) kell gondoskodni .  Családok Átmeneti Otthona az otthontalanná vált szülő kérelmére biztosítja a család együttes elhelyezését, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani a szülőtől. A Családok Átmeneti Otthona folytonos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője számára alaptevékenységként biztosítja az átmeneti gondozást. Az édesanya és gyermeke átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, életkorának és egészségi állapotának, valamint egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésről, ellátásról, lakhatásról, egyéb ellátáshoz juttatásról gondoskodik az intézmény.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa, mint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ fenntartója, elhatározta a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ átalakítását, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 10. §. (1) bek. alapján, a 11. § (1). bek. szerinti „egyesítéssel történő beolvadással” (egyesítésen belül beolvadással), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 10. §-a szerint, hivatkozással a jogállási törvény 12. § (1) bek. d) pontjára, miszerint a hatásvizsgálat alapján a közfeladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető, 2010. július 01-i hatállyal. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ (beolvadó szerv) 2010. július 01-i hatállyal beolvadt a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménybe (átvevő jogutód szerv), a beolvadással a beolvadó költségvetési szerv – a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ – megszűnt, és általános jogutódja az átvevő költségvetési szerv – a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény – lett.

 

 

Elérhetőségek:

cím: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45.

tel: 62/425-177

fax: 62/321-700

e-mail: egyszocint@int.ritek.hu

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye pályázati támogatást nyert a Magyar Élelmiszerbank Egyesület "Élelmiszerbank adományosztási együttműködés 2011." pályázatán. A pályázatról bővíbben a projektek menüpontban olvashatnak.

 

  Letölthető fájlok:
Fájl neveTípusMéretFeltöltve
SZKTT ESZI - SZMSZpdf   310 kbyte   2013-04-08  
Egyesített Szociális Intézmény szervezeti ábrájapdf   99 kbyte   2011-04-12  
Pályázat gazdasági igazgatói állás betöltésérepdf   145 kbyte   2011-11-23  
Kivonat_72_2010_PThat_beolv_ESZI.pdfpdf   kbyte    
szktt_eszi_alapito_okir_20090930.pdfpdf   kbyte    
Térítési díjakról szóló rendelet 2013. április 1-tőlpdf   5591 kbyte   2013-04-08  
Térítési díjakról szóló rendelet 2012. szeptember 1-tőlpdf   4165 kbyte   2012-09-17  
SZKTT ESZI - Alapító Okirat - 2011.09.01.pdf   593 kbyte   2011-09-07  
_20090126090931.pdfpdf   kbyte    
Térítési díjakról szóló rendelet 2012. április 1-tőlpdf   4063 kbyte   2012-04-02  
 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete
Szociális Szolgáltató Központ
Közoktatási Intézmény
Egyesített Szociális Intézény
Kistérségi orvosi ügyelet

  A kistérség települései:

Sándorfalvi óvoda fejlesztése

Közösségi közlekedés

Szennyvíz előkészítési projekt

Informatikai fejlesztés a közoktatási intézményben

Zsombói szociális intézmény

Tiszaszigeti szociális intézmény fejlesztése

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi régióban

 

 
       
 
elérhetőségek projektek üvegzseb kezdőlap A honlapot készítette: w6
utoljára frissítve: 2014-07-10 09:22